Lịch sử hoạt động

Lịch sử hoạt động

2023

Tăng vốn điều lệ lên mức 1.044 tỷ đồng (tương đương 44 triệu USD)

Đổi tên thành Hanoi Re

2021

Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100% vốn điều lệ

2020

Niêm yết và giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

2019

Nâng xếp hạng tín nhiệm A.M.Best lên mức B++

Trở thành công ty đại chúng

2018

Tăng vốn điều lệ lên mức 728 tỷ đồng (tương đương 32 triệu USD) thông qua góp vốn của cổ đông hiện hữu.

2013

Tăng vốn điều lệ lên mức 668 tỷ đồng (tương đương 30 triệu USD) thông qua cổ phần hóa.

Chuyển đổi loại hình công ty thành Công ty Cổ phần

2012

Trở thành công ty tái bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng năng lực tài chính quốc tế bởi tổ chức A.M.Best với mức hạng B+

2011

Thành lập công ty PVI Re – Công ty con 100% vốn của PVI Holdings, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.